Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten

Nye bøker

Norsk RingmerkingsAtlas

Av Alf Tore Mjøs | 13. januar 2004

Bakken, V., Runde, O. & Tjørve, E. (red.) 2003. Norsk Ringmerkingsatlas. Vol. 1. Stavanger Museum, Stavanger. 431 sider i format 30,5 x 22 cm, hardback. ISBN 82-90054-62-9. Pris (Norsk Naturbokhandel AS): 448,-.

Et nytt storverk om Norges fugleliv er ikke daglig kost! Ovnparula og maskeerle til tross, publikasjonen av det første bindet av Norsk RingmerkingsAtlas må betegnes som årets begivenhet i norsk ornitologi. For undertegnede, som har brukt svært mye fritid (og arbeidstid) på ringmerking de siste 22 årene, gir det en god følelse å stå med denne boka i hendene. For at ringmerking i den skala det foregår i dag skal kunne forsvares som vitenskapelig metode, er det viktig at resultatene blir brukt på en konstruktiv måte som kommer forvaltningen av Norges fugleliv til gode. Denne boka inneholder ikke bare et vell av ny viten om våre fuglearters utbredelse, vandringer og overlevelse, den dokumenterer også til fulle hvilket enormt potensiale ringmerkingsdata kan ha i forvaltningssammenheng.

Et ringmerkingsatlas er en sjelden type publikasjon, og det norske atlaset representerer et verdifullt bidrag til kunnskapen om trekkbevegelser o.l til de artene som hekker i NV-Europa. Fra før er Svensk ringmerkingsatlas (Vol 1 av 3) publisert i 2001, og det monumentale "The Migration Atlas" som oppsummerer alle gjenfunn til og fra Storbritannia ble gitt ut i 2002.

Det første bindet (av to) av Norsk ringmerkingsatlas presenterer arter i første halvdel av systematikken, fra lommer til alkefugler, totalt 115 artsomtaler. En innledende tekst på fire sider omtaler bl.a. norsk ringmerkings historie i korte trekk, litt om dagens situasjon med ringmerkingssentralen i samarbeid med andre lands ringmerkingssentraler gjennom EURING, ringmerkingsstasjoner, tidligere bearbeidelse av ringmerkingsmateriale og litt om mål med og gjennomføring av bokprosjektet. Fugletrekket som fenomén er omtalt på en drøy side, før en tresiders omtale av ringmerkings- og gjenfunnsmaterialet og bearbeidingen av dette. Før artsomtalene kommer en femsiders introduksjon/forklaring til hvordan teksten i artspresentasjonene er bydt opp og hvordan figurer og tabeller skal leses. Disse fem sidene er det meget viktig å lese grundig gjennom før man gir seg i kast med artspresentasjonene!

Artspresentasjonene er illustrert med flotte og naturtro illustrasjoner av Eugeny A. Koblik. Teksten består av en kortfattet innledning som omhandler artens utbredelse globalt og nasjonalt, bestandsstørrelse og bestandsutvikling (hvis kjent), habitatvalg og diett. Deretter omtales omfanget av ringmerkingsinnsatsen rettet mot den aktuelle arten og hvilke resultater det har gitt i form av gjenfunn. Geografisk fordeling av funnene omtales nokså nøye, og dødsårsaker eller andre omstendigheter rundt gjenfunnene er beskrevet. Storparten av den resterende teksten er viet til å trekke mest mulig informasjon ut av gjenfunnsmaterialet, med trekkbevegelser i tid og rom, overvintringsområder mm. beskrevet i den detalj presisjon og størrelsen på materialet tillater, hele tiden med referanse til et rikelig utvalg kart og andre figurer. Og det er her boka virkelig imponerer - datamaterialet er utnyttet på en fortreffelig måte.

På den innledende delen av hver artsomtale presenteres et lite utvalg standardfigurer i form av kart som viser artens utbredelse (i hovedsak basert på Norsk Fugleatlas), et kart som viser merkeplasser for de fuglene som seinere er gjenfunnet, tabell over merkeinnsats fordelt over tid i perioden 1914 -1999 og et kakediagram som illustrerer dødsårsaker. En faktaboks oppsummerer totaler, gjennomsnitt og ekstremer innen ringmerkingsmaterialet, og gir bl.a. informasjon om hvor mange fugler som totalt er ringmerket, gjenfunnet hhv. i utlandet og i Norge, gjennomsnittlig tid og avstand fra ringmerking til gjenfunn, høyeste alder, lengste forflytning mm. Hvor mange kart og tabeller som er gjengitt i tillegg til dette varierer sterkt beroende på gjenfunnsmaterialets størrelse, men dersom materialet er betydelig er det f.eks. produsert egne kart som viser hvor gjenfunn av norske fugler fordeler seg i de fire årstidene, hvor ulike delpopulasjoner har sine vinterområder o.l. For de fleste artene er det produsert en figur som illustrerer fordeling av gjenfunn pr. leveår hos pullmerkede individer, en litt forenklet men illustrativ overlevelsestabell. Forfatterne skal ha mye ros for den evnen de har hatt til å plukke ut interessante problemstillinger fra et stort og i utgangspunktet sikkert uoversiktlig materiale. Artsomtalen av toppskarv kan trekkes frem som et eksempel på en meget god presentasjon. I tillegg til standardfigurer presenteres to kart som viser andelen fugler som er hhv. skutt og tatt i garn fordelt på fylker, kart som viser høst-, og vinterutbredelsen til fugler merket i Finnmark, Troms/Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane og Hordaland/Rogaland (totalt 10 kart) samt to kart som viser gjenfunn vår og sommer av fugler som befinner seg mer enn 100 km fra merkeplassen. Totalt 16 kart, tre figurer og en faktaboks gjør det bl.a. mulig for leseren å danne seg et bilde både av trekk og vinterutbredelse til toppskarv, og hvor toppskarvene fra de ulike kystavsnittene befinner seg om vinteren - de er langt i fra tilfeldig fordelt!

Utformingen av Norsk Ringmerkinsatlas er utvilsomt påvirket av det svenske ringmerkingsatlaset, med mange av de samme figurene og nokså lik oppbygning av teksten i artsomtalene. Dette er for så vidt gunstig, det gjør det enkelt å sammenligne ringmerkingsresultatene i to naboland med relativt lik fauna og et felles forvaltningsansvar for mange fuglebestander. Dessverre har man ved utarbeidelsen av Norsk Ringmerkingsatlas fulgt svenskenes eksempel og utelatt informasjon fugler merket i utlandet og seinere gjenfunnet i Norge. Dette er det desidert største minuset med boka. Dette viktige materialet er også i stor grad et resultat av norsk ringmerking og norske merkeres feltinnsats, og denne boka hadde vært den naturlige plassen å publisere dette. Det hadde utvilsomt skapt et merarbeid for forfatterne, men gevinsten hadde gjort det vel verdt å vente et år eller to på en mer komplett bok. Dersom man hadde inkludert funn av fugler merket i utlandet på samme måte som i det britiske "The Migration Atlas", ville mange av de artsomtalene som i dag er meget tynne grunnet svært lite ringmerking i Norge hatt mer innhold. Dette gjelder i særlig grad for store arter som generelt er vanskelig å fange (eks. lommer og andefugl).

Man kunne også ønsket seg noe mer gjennomarbeidede innledningskapitler. Både ringmerkingens historie, dagens ringmerkingsarbeid, omtale av ringmerkingsstasjoner og en presentasjon av bokprosjektet er unnagjort på under fire sider. Til sammenligning bruker man i den svenske ringmerkingsatlasen 22 sider og ca. 25 fargebilder på denne presentasjonen, og resultatet blir tilsvarende mye bedre i den svenske boka. En side om fugletrekket som fenomen er alt for lite - skal man i det hele tatt berøre problemstillingen (og det bør man jo) så blir dette sørgelig tynt. Når man omtaler temaet "Navigasjon" over åtte linjer sier det seg selv at kun det mest basale blir nevnt, og denne tekstbolken kunne kunne vært hentet ut av en biologibok i 8. klasse. Dessverre - dette står ikke i stil med de gode artsomtalene.

Mange av figurtekstene i dette først bindet er av en eller annen grunn høyrestilt. Dette er estetisk sett lite vellykket, og det er ingen grunn til å følge opp denne praksisen i bind 2. En annen ting som er frustrerende til tider, er dårlig språk i bildetekstene. "Gjenfunn ringmerket om sommeren og rapportert om vinteren". Det er fugler vi merker og ikke gjenfunn? Jeg skjønner at dette er for å spare plass, men når teksten likevel hadde blitt to linjer selv om man hadde lagt til et lite "av fugler" strategisk plassert i setningen så hadde det i hvert fall blitt korrekt norsk. Dette hadde vært flisespikkeri dersom det ikke hadde vært en feil som går igjen i utallige varianter gjennom hele boka, og da skjemmer det sluttproduktet. Dette bør bli bedre i bind 2, og jeg synes det er underlig at slike språklige blemmer ikke er blitt luket i korrekturprosessen. Nå har ikke jeg finlest hele boka, og det finnes sikkert mer småplukk å sette fingeren på, det gjør det alltid i en slik omfattende publikasjon full av detaljinformasjon. I engelsk "summary" på gråhegreteksten er det ikke samsvar med det totale merketallet i faktaboksen. På kartet som viser merkeplasser for tundrasnipe (s. 259) er det oppgitt (n=1943), noe som henger igjen fra tilsvarende kart i myrsnipeomtalen på s. 264. Små detaljer som ikke skjemmer nevneverdig.

En noe tynn innledning og lite tilfredsstillende bildetekster til tross: Dette er en bok som alle med interesse for Norges fugleliv burde ha i bokhylla. Det desidert viktigste i en slik bok er tross alt at bearbeidelsen og den faglige presentasjonen av ringmerkingsresultatene holder mål, og det gjør det til gangs. Jeg tar av meg hatten for jobben som Bakken, Runde og Tjørve har gjort, og kan trygt anbefale boka. Den er verdt hver krone.

Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008