Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Olje langs kysten av Rogaland rammer lomvien hardt

28. februar 2003: De siste dagene har det kommet stadig mer nedslående meldinger om oljeskadde lomvi som driver i land på strendene i Rogaland. De første meldingene om oljeskadd fugl kom inn til Fylkesmannen i Rogaland onsdag 26.2. I løpet av onsdag ble det avlivet/innsamlet 70-80 fugl på strekningen Hå-Sola. Asbjørn Folvik forteller at bare på strekningen Orre-Reve ble det funnet 40 fugl tidlig på dagen 26.2, ytterligere 27 om ettermiddagen samme dag og enda 30 nye om morgene 27.2. Mens det på onsdag kun ble meldt om oljeskadde fugl langs Jærstrendene, er det funnet betydelige mengder også på Karmøy i løpet av torsdag og fredag.

utmagret lomvi fra Jæren februar 2003, foto (c) Jan Kåre Ness
Denne lomvien som var blant de mange sjøfuglene som drev inn til Karmøy tidlig i månden har ikke synlige oljeskader. Foto (c) Jan Kåre Ness.
Omfanget fredag er foreløpig litt uklart på Jæren, men det kommer stadig inn mer fugl. På Karmøy er det minst like ille fredag som på torsdag, på Hebnesstrand ble det funnet tre oljeskadde lomvi torsdag mens det var fire nye drevet inn til lokaliteten i dag. En annen plass på Karmøy ble det funnet 13 lomvi i en liten bukt fredag 28.2 (Jan Kåre Ness pers. med.). 4-5 oljeskadde fugler svømte rundt i havna på Utsira om formiddagen 28.2. Omfanget er utvilsomt stort, og det virker å være minst 95% lomvi blant de forulykkede fuglene (det er funnet noen få alker og alkekonger). Hittil er det anslått at 3-400 lomvi er plukket opp på strendene i Rogaland. Lengre nord er kysten av Hordaland mye mer uoversiktlig (mangler stort sett strender), og omfanget lenger nord enn Karmøy er ukjent. Fylkesmannen i Hordaland har pr. 28.2. ikke fått melding om oljeskadd fugl. Det ble gjennomført sjøfugltellinger langs kysten av Nord-Hordaland og Sogn & Fjordane nord til Vågsøy 23.-26.2, antall lomvi i dette området var det høyeste siden disse tellingene ble startet i 1999 og totalt ble det observert 6-700 ind. på sjøen. To drivende døde individer ble observert (Stein Byrkjeland pers. med.).

Opphavet til oljen er foreløpig ukjent. Omfanget og den store mengden lomvi (og ikke noe kystbundet fugl) tyder på et utslipp et stykke til havs. Det er dessverre ikke så uvanlig at enkelte skippere velger å kvitte seg med uønskede oljerester til havs, i steden for å måtte betale avgift for å gjøre tilsvarende i havn. Omfanget og det faktum at intet skip er gått ned i området tyder på et slikt scenario. Det er utelukket at fuglene er blitt tilgriset særlig langt unna, siden de kommer på land stort sett levende på tross av omfattene skader på fjærdrakten. Foreløpig er det for tidlig å si noe bestemt om omfanget av denne episoden, men det er nok trygt å si at det som kommer drivende inn på steder der folk ferdes bare er toppen av isfjellet. Lomviene som oppholde seg i Nordsjøen vinterstid stammer normalt fra Storbritannia, Færøyene, Sør-Norge og Helgoland. Nord-norske lomvier overvintrer vanligvis lengre nord. Det er hittil funnet en britiskmerket lomvi på Jæren. Lomvier fra denne delen av artens utbredelsesområde har allerede fått hard medfart denne vinteren, med mange tusen omkommet i oljekatastrofene etter "Prestige" utenfor Nord-Spania og "Tricolor" i Den Engelske Kanal. Et tilsvarende utslipp på Jæren i mars 2002 resulterte i 4-500 døde fugl, men med en helt annen artssammensetning med mer kystbundet fugl. Det kan enten tyde på et utslipp nærmere land, eller andre vindretninger enn de vi har nå.

De som eventuelt kommer over fugl i Rogaland sør for Boknafjorden kan kontakte Asbjørn Folvik (90069143), mens funn fra Haugalandet kan meldes til Jan Kåre Ness (90873797).

Utsultede alkefugl tidligere i måneden
Forrige negative episode for våre sjøfugler inntraff for kun tre uker siden, da mengder av underernærte alkefugl drev inn på strekningen Lista-Karmøy. Ved dette tilfellet var lunde i overvekt med totalt 111 fugler rapportert (inkl. en ad. merket i Storbritannia og funnet på Lista), fulgt av lomvi (73), alke (61) og alkekonge (53). Fordelingen var imidlertid ikke lik, dvs. den var påfallende lik mellom Lista og Karmøy mens Jæren også ved det tilfellet hadde en overvekt av lomvi (59, mot 43 lunde). Fuglene døde etter all sannsynlighet av underernæring, siden de hadde kroppsvekter som var langt under normalen. En del av disse fuglene er sendt til NINA (Norsk Insititutt for Naturforskning) for en nærmere undesøkelse. Hvorfor alle de fire artene rammes samtidig kan man saktens spørre seg om. Mens lunde, alke og lomvi stort sett er fiskespisere i vinterhalvåret, og tar de artene som er tilgjengelig i rett størrelsesklasse, så lever alkekongen av krepsdyr. Kan det være episoder med dårlig vær, dårlig sikt i vannet eller andre faktorer som hemmer fuglene i næringsopptaket, heller enn en generell mangel på byttedyr? Det er frustrerende hvor lite vi vet om de mekanismene som råder i våre nærmeste havområder, annet enn at dette har skjedd før og kommer til å skje igjen. Tilsvarende sultepisoder der alle disse artene er berørt forekom minst en gang på 80-tallet i Vest-Agder (Nils Helge Lorentzen pers. med.).Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008