Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Oljekatastastrofe i kjølvannet av Rocknes-havariet

Av Arnold Håland og Alf Tore Mjøs | 21. januar 2004

Fugler.no har fulgt utviklingen av sjøfuglkatastrofen i fjordene rundt Bergen tett også i dag, både fra felten og via jevnlig kontakt med Stein Byrkjeland og Olav Overvoll som har vært Fylkesmannens Miljøvernavdelings representanter på sjøen.

Omfanget av oljesølet
Hvor mye olje som har lekket ut av Rocknes er det ingen som vet. Kystverket har gått ut med informasjon om at de mest berørte områdene ligger i sørlige deler av Hjeltefjorden omtrent nord til Vindeneskvarven på Sotra, og sør til Bjorøy ca. 8 km sør for der havaristen ligger nå. Lenger nord i Hjeltefjorden skal det være lite olje, det stemmer at det er MINDRE olje her men Byrkjeland melder om til dels alvorlig forurensning så langt nord i Øygarden som ved Sture (NV for Herdla). Det har vært mannskaper ute også helt nord i fylket ved Fedje, herfra er det foreløpig ikke kommet meldinger om olje eller oljeskadd fugl. Fylkesmannens folk har foreløpig ikke hatt kapasitet til å sjekke mer enn Hjeltefjorden, der de største skadene har oppstått. Det er imidlertid et betydelig oljesøl også i deler av Byfjorden, Herdlafjorden og fjordsystemene sørover fra havaristen som ligger like sør for Sotrabroen. Disse områdene har ikke fått noen form for oppfølging fra myndighetene hva skadeomfanget på fuglelivet angår.

Skader på fuglelivet
Nøyaktige oppsummeringer av dagens observajoner foreligger ikke ennå, men Byrkjeland anslår at det er observert 8-900 ærfugl hvorav storparten er oljeskadd. Skadeomfanget avtar imidlertid jo lenger nord i Hjeltefjorden (og bort fra havaristen) man kommer. I tillegg er store mengder måker, en del topp- og storskarv, noe siland og et fåtall svartand, havelle, toppand og kvinand registrert med skader i fjærdrakten. Det er observert lite alkefugl, kun tre lomvi og en alkekonge (alle enten døde eller oljeskadde). Disse artene er også normalt svært fåtallige i Hjeltefjorden. Fylkesmannens Miljøvernavdeling anslår at flere tusen fugl totalt er rammet. En del fugl er avlivet i dag, men noen systematisk innsamling er foreløpig ikke organisert.

Herdla har foreløpig gått klar
Fuglefredningsområdet på Herdlaflaket, en av fylkets viktigste marine våtmarker og med stor betydning også for overvintrende sjøfugl, har foreløpig gått klar. NNI har i ettermiddag gått nøye over sjøområdene ved Herdla og talt opp overvintrende fugl. Med unntak av en oljeskadd lomvi så vi ingen tegn til tragedien her. Det var heller ingen spor av olje eller oljefilm i strand- sonen. Vind av sørøstlig retning har så langt konsentrert oljen langs land på vestsiden av Hjeltefjorden (langs østsiden av Øygarden), og derved bort fra Herdlaområdet. Faren er imidlertid langt fra over og en liten vinddreining er alt som skal til før oljen rammer Herdla og Herdlaflaket.

Måker god indikator
Det har som tidligere nevnt gått hardt ut over måkebestandene. Andelen oljeskadde måker i "kjerneområdet" for oljesølet har ligget omtrent på samme nivå som for ærfuglen (ca 80 %). Måkene sprer seg imidlertid i fjordsystemet på en helt annen måte enn f.eks. ender, og furasjerer over mye større områder. Man kan anta at måkefugl fungerer som en representativt "utvalg" der andelen oljeskadde måker noenlunde korrekt representerer den faktiske forurensningssituasjonen i området. F.eks. kunne Eddie Chapman konstatere oljeskadde måker langs hele den forurensede delen av Øygarden i dag, mens ikke en eneste av ca. 100 måker ved Herdla hadde synlige oljeskader (gråmåke, svartbak og hettemåke). Fiske- og gråmåker fra Byfjorden og nærliggende områder trekker ofte inn mot Bergen sentrum på ettermiddagen. En opptelling av totalt ca. 1000 måker (ca. 2/3 fiskemåke og knapt 1/3 gråmåke) ble foretatt av Frode Falkenberg og Michael Fredriksen i Byparken og på Store Lungegårdsvann i ettermiddag, denne avslørte ganske nøyaktig 100 måker med synlig olje i fjærdrakten, mao. er skadesituasjonen omtrent på samme nivå som i går (rundt 10%). I tillegg har ca. 5% mindre synlige skader, trolig forårsaket av tynnere olje/oljefilm. For en fiskemåke er dette alvorlig nok.

Hva skjer videre?
Det store spørsmålet nå er hvor mye olje som er ute av vraket og hvordan dette vil påvirke fuglene videre. Tydeligvis er det som er kommet ut (og som sannsynligvis kom på sjøen relativt raskt etter havariet) tilstrekkelig til å gjøre stor skade. Værforholdene har hittil vært meget gunstige og gjort arbeidet i felt relativt enkelt når det gjelder å få oversikt over skadene, men meldte endringer i været med opp til stiv SØ kuling fra i kveld vil gjøre forholdene for både fugler og feltmannskap atskillig verre. Bølgeaktivitet vil kunne påvirke oljen og forhåpentligvis minske fuglenes eksponering for oljesølet i dagene som kommer.

Les også oppsummering fra i går...Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008