Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Rockneshavariet: Skadeomfanget øker

Av Arnold Håland og Alf Tore Mjøs | 23. januar 2004

Situasjonen på torsdag
SNO var torsdag ute i nordlige del av Hjeltefjorden, og det ble påvist mye oljeskadd fugl i et område NV på Askøy som hittil hadde vært lite berørt. Av 200 ærfugl (vesentlig hanner) var 180 oljeskadd (90%). Status for hunnene var ukjent, værforholdene gjorde det ikke mulig å få en skikkelig oversikt og det reelle skadeomfanget i dette området er vesentlig høyere. Dette er etter alt å dømme NYE skadetilfeller som ikke har vært rapportert tidligere.

Situasjonen fredag
I løpet av fredag er feltarbeidet fortsatt for å få en bedre oversikt over skadesituasjonen på sjøfugl. SNO har gått med båt i nordre del av Herdlafjorden, som skiller Askøy og Meland kommune. Brannsjefen i Meland har meldt om olje i Meland kommune, og på strekningen mellom Nordre Haugland og Herdla ble det observert hundrevis av ærfugl med høy andel oljeskadde fugler i formiddag. Mer presis informasjon har det ikke vært mulig å få fra dette området. De søndre delene av Herdlafjorden ble befart med båt torsdag, det ble ikke observert nevneverdige mengder med olje her og det var kun få oljeskadde fugl å se. Man har også gått lenger nord i Hjeltefjorden enn der man har vært tidligere med båt, også nord for Sture (i Øygarden) er det påvist oljeskadd fugl i dag, det samme er tilfelle i nordvestre deler av Radøy kommune. Disse observasjonene underbygget det som har vært fryktet - at nordre deler av Hjeltefjorden også er påvirket av oljesølet.

Situasjonen sør for Vatlestraumen
I dag er også første dag det har vært folk ute for å ta situasjonen SØR for havaristen nærmere i øyensyn. Folk fra Fylkesmannens Miljøvernadeling har gått med båt nordfra og rundt sørspissen av Tyssøy og Bjorøy, her er det påvist generelt lite fugl og av det som er observert har ca. 10% oljeskader. Det foreligger ikke observasjoner som tyder på at oljen har trengt særlig mye lenger sør i Raunefjorden eller ut i Korsfjorden.

Situasjonen ved Herdla
Den nøyaktige situasjonen på Herdla pr. i dag har vi ikke full oversikt over, men sammenlignet med onsdag ettermiddag (se vår situasjonsrapport) ser det nå adskillig verre ut. Det er observert tre sterkt oljeskadde ærfugl midt i reservatet, og innenfor en omkrets av to kilometer er det påvist hundrevis av oljeskadde ærfugl i går og i dag. På onsdag lå det ca. 200 dykkender og noe dykkere og lom rundt Herdla. Mesteparten av dette var sjøorre - en nasjonalt Rødlistet art. Oljeskadde måker er også observert på Herdla i dag, noe vi ikke observerte på onsdag. Situasjonen følges tett både fra lufta og fra sjøen, Herdla har førsteprioritet og foreløpig er bestandene av sjøorre og andre faste innslag på Herdla (gråstrupedykkere, islom mm.) tilsynelatende upåvirket.

Befaring fra lufta mot nordlige områder
Stein Byrkeland fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling har i dag vært nordover i helikopter for å få oversikt over nordlige fjordsystemer langs Fedje, Austrheim og sørlige deler av Sogn. Som tidligere nevnt er det store sjøfuglforekomster i disse områdene, og nye tusener av ærfugl samt store konsentrasjoner av svartand og havelle er bare noen av de sjøfuglforekomstene som står i fare dersom oljen når så langt nord. Mefjordbåen i ytre del av Fensfjorden kan nevnes som et av flere viktige sjøfuglområder i faresonen, her er inntil 2000 individer av rødlistearten svartand registrert de siste årene. Dessverre ble denne befaringen hindret av tåke.

Oppsamling av oljen
Det store oljeflaket som lå sentralt i Hjeltefjorden, og trolig forårsaket mye av de oljeskadene vi ser på ærfugl, ble delvis oppsamlet på tirsdag/onsdag og ytterligere pulverisert av vær og vind på torsdag. Man jobber med å isolere oljen der den finnes i bukter og langs land, for å hindre at strøm og bølger skal sende den i omløp på nytt. Det er viktig av flere hensyn, bla. vil fjerning av olje senke risiko for at nye fugler kommer i kontakt med oljen. Fredag er det derfor lite olje igjen i fri flyt i fjordene, og faren for nye akutte skadesituasjoner på fugl synes for øyeblikket redusert. NNI har nettopp returnert fra et møte der Kystverket, Fylkesmannens Miljøvern-avdeling, Naturvernforbundet, Natur & Ungdom og NOAH var representert. Kystverket er fremdeles i en aksjonfase der man prøver å påvise oljeforekomster som nå finnes spredt i store deler av systemet, for å isolere og samle opp disse. Skulle noen komme over konsentrasjoner av olje (ikke bare oljefilm, men tykkere substanser) bør dette meldes inn til Havnevesenet på tlf. 55568990. Havforsker Føyns råd på riksnyhetene i dag om at "olje bare kan ligge, så gjør naturen resten" er et dårlig råd og bør ikke tas hensyn til.

Oppsummering
Det er liten tvil om at ressursene som er stilt til rådighet for registrering av skadeomfang på sjøfugl har vært utilstrekkelige - og har tatt for lang tid. Til tross for at man de første to dagene hadde perfekte forhold på sjøen, er det ennå områder som ikke er dekket. Man burde ha kommet over hele det aktuelle området i løpet av de første to dagene med perfekte værforhold, før flokkene med oljeskadd fugl begynte å spre seg i systemet. Med kun to båter disponible var det umulig. Det er nå tilsynelatende mye mindre fugl i Hjeltefjorden enn det var de første to dagene. Om det skyldes at de som er flygedyktige har flyttet til andre områder, eller de sitter på land/ligger døde, er et av spørsmålene som står ubesvart akkurat nå. Et viktig perspektiv er at man allerede det første døgnet ble klar over at oljen hadde spredd seg over en stor del av fjordsystemet i Bergensdistriktet og nordover (her er sterke strømsystemer som går med opp til 4 knops fart!). Situasjonen er nå at vi ikke kjenner det fulle skadeomfanget av oljesølet fra "Roknes"-forliset på sjøfuglene, men at det er omfattende hersker det ingen tvil om. Siste vurdering er at man har OBSERVERT over 1000 oljeskadde fugl, alle erfaringer fra tilsvarende ojlesøl tilsier at det egentlige antallet er betydelig høyere.

  • Les også oppsummering fra 20. januar
  • Les også oppsummering fra 21. januar


    Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008