Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten
Rødlisten
Ansvartsarter
KategorierDen norske rødlisten

Årsunge av vandrefalk i Nordhordaland august 2002, foto (c) Alf Tore Mjøs

Nyere statusoversikter viser at over 40% av Europas fuglearter er i sterk tilbakegang. Faktorene som påvirker bestandsutviklingen til disse artene negativt kan være mange, men i de aller fleste tilfellene er nedgangen koblet til tap av leveområder. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) utarbeidet en Nasjonal rødliste for truete arter i Norge i 1999 (DN 1999). Revidert rødliste ble publisert i 2006 og er tilgjengelig på Artsdatabankens nettsider, jfr link under. Rødlisten er et av virkemidlene for å nå de mål som er fastsatt gjennom en nasjonal politikk for bevaring av biologisk mangfold, der Stortingsmelding nr. 58 (1996-97) er et
sentralt dokument. I forvaltningen av rødlisteartene er "føre var"-prinsippet sentralt. Mangel på gode bestandsdata eller annen vitenskapelig dokumentasjon skal ikke kunne brukes som grunn for å gjennomføre naturinngrep eller utsette miljøvernpolitiske tiltak. Ved nye naturinngrep skal mulige skadevirkninger tillegges betydelig vekt. Strategien forutsetter at alle sektorer tar et ansvar, ikke minst i kommunene. Det er derfor en viktig målsetting at kommunene kartlegger lokalt biologisk mangfold og lokale viltressurser. For dette arbeidet har DN utarbeidet egne håndbøker der rødlisten og rødlistearter er tillagt sentral betydning og stor vekt ved utvelgelse av viktige områder for vilt og biologisk mangfold.


Kilde: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3

Norsk Rødliste [Les mer]Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008